Βασικός Κώδικας ETI


ETI (Ethical Trading Initiative)

Το παρόν έγγραφο τροποποιήθηκε την 01 Απριλίου 2014 με διορθώσεις στην παράγραφο 6, «Οι ώρες εργασίας δεν είναι υπερβολικές».

1. Η εργασία είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής

1.1 Δεν υφίσταται καταναγκαστική, δεσμευμένη ή ακούσια εργασία.

1.2 Οι εργαζόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυήσεις ή τα προσωπικά τους έγγραφα στον εργοδότη τους και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν μετά από εύλογο χρονικό περιθώριο γνωστοποίησης.

2. Είναι σεβαστή η συμμετοχή σε σωματεία και το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις

2.1 Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως, έχουν το δικαίωμα δημιουργίας ή συμμετοχής  εργατικών σωματείων δικιάς τους επιλογής και να διαπραγματεύονται συλλογικά.

2.2 Ο εργοδότης υιοθετεί θετική συμπεριφορά προς τα εργατικά σωματεία και τις δραστηριότητες τους.

2.3 Δεν υπάρχει μεροληψία εναντίον των εκπροσώπων των εργαζομένων και οι τελευταίοι έχουν το ελεύθερο να εκτελούν τις δραστηριότητες εκπροσώπησης στο χώρο εργασίας.

2.4 Όπου ο νόμος περιορίζει τη συμμετοχή σε ανεξάρτητα σωματεία και σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, ο εργοδότης διευκολύνει και δεν παρεμποδίζει την ανάπτυξη παράλληλων μορφών ανεξαρτήτων σωματείων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

3. Οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής.

3.1 Πρέπει να παρέχεται ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα γνώση για το αντικείμενο και τυχόν συγκεκριμένους κινδύνους. Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, τραυματισμών και βλαβών της υγείας που σχετίζονται ή συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας, με σκοπό να ελαχιστοποιούνται τα αίτια αυτών των κινδύνων, όσο είναι αυτό εφικτό.

3.2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν συχνή και καταγεγραμμένη εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας ενώ αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται για νέους ή επανατοποθετημένους εργαζομένους.

3.3 Πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε καθαρές τουαλέτες καθώς επίσης, σε πόσιμο νερό και αν είναι απαραίτητο σε υγιεινές εγκαταστάσεις για αποθήκευση τροφίμων.

3.4 Όπου υπάρχουν καταλύματα, θα πρέπει να είναι καθαρά, ασφαλή και να ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων.

3.5 Η εταιρεία που τηρεί τον κώδικα πρέπει να αναθέσει την ευθύνη για την υγιεινή και την ασφάλεια σε ανώτερο διοικητικό στέλεχος.

4. Δεν χρησιμοποιείται παιδική εργασία

4.1 Δεν πρέπει να υφίσταται οποιαδήποτε νέα πρόσληψη παιδικής εργασίας.

4.2 Οι εταιρείες πρέπει να αναπτύσσουν ή να συμμετέχουν αλλά και να συμβάλλουν σε πολιτικές και προγράμματα που παρέχουν τη μετάβαση οποιουδήποτε παιδιού βρέθηκε να εκτελεί παιδική εργασία, ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει και να παραμείνει στην ποιοτική εκπαίδευση μέχρις ότου δεν θα είναι πλέον παιδί. «Παιδί» και «παιδική εργασία» ορίζεται στα παραρτήματα.

4.3 Παιδιά και νεαρά άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν θα πρέπει να εργάζονται τη νύχτα ή σε επιβλαβείς συνθήκες.

4.4 Οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των σύμφωνων προτύπων εργασίας (ILO).

5. Οι μισθοί καταβάλλονται και επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση

5.1 Οι μισθοί και τα προνόμια που αντιστοιχούν σε μια καθιερωμένη εβδομάδα εργασίας ικανοποιούν, τουλάχιστον, τις νόμιμες εθνικές ή τις αντίστοιχες παροχές στον κλάδο, οποιασδήποτε από τις δύο είναι υψηλότερες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι μισθοί θα πρέπει να ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες και να παρέχουν κάποιο επιπλέον διαθέσιμο εισόδημα.

5.2 Σε όλους τους εργαζομένους πρέπει να παρέχονται γραπτές και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης σε σχέση με τους μισθούς πριν αυτοί ακόμα απασχοληθούν και σχετικά με τα στοιχεία μισθοδοσίας για την χρονική περίοδο πληρωμής κάθε φορά που καταβάλλεται ο μισθός.

5.3 Μειώσεις μισθών ως αποτέλεσμα πειθαρχικής κύρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπονται, ούτε επιτρέπονται μειώσεις που δεν υπόκεινται στη νομοθεσία χωρίς την άδεια του εργαζομένου. Όλες οι πειθαρχικές κυρώσεις θα πρέπει να καταγράφονται.

6. Οι ώρες εργασίας δεν είναι υπερβολικές

6.1 Οι ώρες εργασίας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη ισχύουσα νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και τις διατάξεις από 6.2 μέχρι 6.6 παρακάτω, οποιαδήποτε από τις οποίες προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στους εργαζομένους. Οι υπο-προτάσεις 6.2 – 6.6 βασίζονται στα διεθνή πρότυπα εργασίας.

6.2 Οι ώρες εργασίας, χωρίς να συμπεριληφθούν οι υπερωρίες, θα πρέπει να καθορίζονται με σύμβαση και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 48 ώρες εβδομαδιαίως.

6.3 Οι υπερωρίες θα πρέπει να είναι εθελούσιες. Οι υπερωρίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με υπεύθυνο τρόπο από τον εργοδότη λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παρακάτω: την έκταση, τη συχνότητα και τις ώρες που εργάστηκαν οι εργαζόμενοι τόσο ατομικά όσο και συνολικά. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να αντικαταστήσουν την κανονική εργασία. Η υπερωρία θα πρέπει πάντα να αποζημιώνεται με προσαυξημένη τιμή, η οποία συνιστάται να μην είναι λιγότερο από 125% της κανονικής αμοιβής.

6.4 Οι συνολικές ώρες εργασίας σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ώρες, εκτός από τις περιπτώσεις όπου καλύπτονται από την πρόταση 6.5 παρακάτω.

6.5 Οι ώρες εργασίας μπορούν να υπερβαίνουν τις 60 ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου όλα τα παρακάτω απαιτούνται:

  • Επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Επιτρέπεται από την συλλογική σύμβαση η οποία διαμορφώθηκε μέσα από την διαπραγμάτευση με ομάδα εργαζομένων που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού.
  • Κατάλληλες προφυλάξεις έχουν ληφθεί για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Ο εργοδότης μπορεί αποδείξει ότι υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες όπως απρόοπτη αύξηση παραγωγής, ατυχήματα ή επείγουσα ανάγκη.

6.6 Στους εργαζομένους πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον ένα ρεπό κάθε επτά ημέρες ή όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δύο ημέρες για κάθε 14 ημέρες.

*Τα διεθνή πρότυπα συνιστούν την προοδευτική μείωση των κανονικών ωρών εργασίας, όπου είναι εφικτό, σε 40 ώρες την εβδομάδα, χωρίς μείωση στις αποδοχές των εργαζομένων λόγω των μειωμένων ωρών.

7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση

7.1 Δεν υπάρχει καμία διάκριση στην πρόσληψη, αποζημίωση, εκπαίδευση, προαγωγή, ολοκλήρωση ή στην συνταξιοδότηση σε σχέση με την φυλή, κοινωνική τάξη, εθνικότητα, θρησκεία, ηλικία, αναπηρία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, σεξουαλικές προτιμήσεις, συμμετοχή σε σωματεία ή πολιτικές πεποιθήσεις.

8. Παρέχεται κανονική απασχόληση

8.1 Όσο αυτό είναι εφικτό, η απασχόληση θα πρέπει να βασίζεται στην κοινώς αποδεκτή σχέση απασχόλησης όπως έχει αυτή καθιερωθεί μέσα από τη νομοθεσία και την κοινή πρακτική.

8.2 2 Οι υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους που υπόκεινται σε εργατικούς ή κοινωνικής ασφάλισης νόμους/κανονισμούς και προκύπτουν από την κανονική σχέση απασχόλησης, δεν θα πρέπει να αποφεύγονται μέσω μόνο της χρήσης συμβάσεων εργασίας, υπεργολαβίας, εργασίας από το σπίτι ή μέσω πρακτικών ασκήσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης όπου δεν υπάρχει πρόθεση για μετάδοση γνώσεων και ικανοτήτων ή για παροχή κανονικής απασχόλησης, ούτε αυτές οι υποχρεώσεις θα πρέπει να αποφεύγονται μέσα από την υπερβολική χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργασίας.

9. Απαγορεύεται οποιαδήποτε σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση

9.1 Απαγορεύεται οποιαδήποτε κακοποίηση, επιβολή, απειλή σωματικής βλάβης, σεξουαλική κακοποίηση-παρενόχληση, λεκτική προσβολή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκφοβισμού.

Οι διατάξεις του παραπάνω κώδικα αποτελούν τις ελάχιστες και όχι τις μέγιστες αξιώσεις, και αυτός ο κώδικας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να αποτρέψει τις επιχειρήσεις να υπερβαίνουν αυτές τις προδιαγραφές. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν αυτόν τον κώδικα αναμένεται να συμμορφώνονται με την εθνική και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία και όπου οι διατάξεις της νομοθεσίας και του Βασικού Κώδικα θέτουν το ίδιο θέμα, να εφαρμόζουν τη διάταξη που προσφέρει την μεγαλύτερη προστασία.