Πολιτική Βίας και Παρενόχλησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΚΑΙ Δ.Τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ » με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58429504000

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας πολιτικής της  εταιρίας  «ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» ,  στο εξής καλούμενη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» ή «εταιρία»  ,  είναι η προστασία των εργαζομένων και άλλων ατόμων στην επιχείρηση από τη βία και την παρενόχληση που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια, είναι συνδεδεμένες με ή προκύπτουν από την εργασία στην  εταιρία.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ έχει μηδενική ανοχή σε κάθε είδους βία ή παρενόχληση στο χώρο εργασίας και θα προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

Η εταιρία δεσμεύεται να διερευνά τα αναφερόμενα περιστατικά βίας και παρενόχλησης με αντικειμενικό και έγκαιρο τρόπο, να λαμβάνει  αναγκαία μέτρα και να παρέχει κατάλληλη υποστήριξη στα θύματα.

Πολιτική

Με την παρούσα πολιτική θα διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στην εταιρία έχουν ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από κάθε είδους βία ή παρενόχληση, είτε αυτή προέρχεται από άλλον εργαζόμενο είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που επισκέπτεται το χώρο εργασίας ή αλληλεπιδρά με το προσωπικό.

Η παρούσα πολιτική θα διασφαλίζει ότι:

■ Τα άτομα γνωρίζουν και κατανοούν ότι οι πράξεις βίας ή παρενόχλησης θεωρούνται σοβαρό αδίκημα για το οποίο θα επιβληθούν τα απαραίτητα μέτρα,

■ Τα άτομα που υφίστανται πράξεις βίας ή παρενόχλησης ενθαρρύνονται να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται για να προβούν σε καταγγελία- και

■ Τα άτομα ενημερώνονται για τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής σε περίπτωση που υποστούν ή αντιληφθούν καταστάσεις βίας ή παρενόχλησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Η παρούσα πολιτική απευθύνεται στους εργαζόμενους της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ ανεξαρτήτως συμβατικού καθεστώτος, άτομα που ασκούν την εξουσία, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εργοδότη, άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων ασκούμενων και μαθητευόμενων, εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει καταγγελθεί, εθελοντές, άτομα που αναζητούν εργασία και αιτούντες εργασία και άτομα που ασκούν την εξουσία, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εργοδότη.

Όσον αφορά τον τοπικό προσδιορισμό της ισχύος της πολιτικής της εταιρίας, αυτή αναφέρεται στο χώρο εργασίας, συγκεκριμένα τα γραφεία αυτής συμπεριλαμβανομένων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων που αποτελούν χώρους εργασίας, όπως εγκαταστάσεις πελατών,  μέρη όπου ο εργαζόμενος πληρώνεται , κάνει διάλειμμα για ανάπαυση ή για φαγητό, ή χρησιμοποιεί τουαλέτες, νιπτήρες και αποδυτήρια, κατά τη διάρκεια μετακινήσεων, ταξιδιού, εκπαίδευσης, εκδηλώσεων ή κοινωνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία, καταλύματα που παρέχει η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ και κατά τη μετακίνηση του εργαζομένου από και προς την εργασία του. Τέλος, η πολιτική αυτή  έχει ισχύ  στις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Ορισμοί

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής, δίνονται οι κάτωθι ορισμοί.

Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ' επανάληψη.

Ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.

Ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρ. 2 Ν. 3896/2010 (Α' 107) και το άρ. 2  παρ. 2 Ν. 4443/2016 (Α' 232). Οι μορφές  συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Οι τύποι βίας ορίζονται ως εξής:

Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος ασκεί βία ή παρενόχληση στο χώρο εργασίας, θα διεξαχθεί αμέσως έρευνα. Κατά  του εργαζόμενου  που ευθύνεται για τη βία ή την παρενόχληση , θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, καθώς επίσης ενδέχεται να ληφθούν και άλλα νόμιμα μέτρα, όπως και η   απόλυση, ανάλογα με το περιστατικό βίας ή παρενόχλησης .

Υποχρεώσεις

Είναι υποχρέωση του εκάστοτε οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο  ως υπευθύνου εκπροσώπου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΥΜΗΣ για τα θέματα  τήρησης της εργατικής νομοθεσίας , να διασφαλίσει ότι:

■ Λαμβάνονται όλα τα εύλογα προληπτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και άλλων ατόμων στην εταιρία από τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας,

■ Πραγματοποιείται αξιολόγηση του κινδύνου βίας στον χώρο εργασίας,

■ Ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,

■ Καθιερώνει διαδικασίες, πολιτικές και ρυθμίσεις του εργασιακού περιβάλλοντος για την εξάλειψη του κινδύνου των εργαζομένων από τη βία,

■ Γίνεται σωστή συντήρηση και δοκιμή όλων των συστημάτων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καμερών παρακολούθησης, του φωτισμού, του κουμπιού πανικού κ.λπ.

■ Διασφαλίζεται η εκπαίδευση όλων των εργαζομένων σχετικά με την παρούσα πολιτική,

■ Επανεξετάζεται η πολιτική σε ετήσια βάση με τη συμμετοχή των εργαζομένων για να διασφαλιστεί ο εντοπισμός τυχόν νέων κινδύνων βίας,

■ Καθιερώνονται  οι διαδικασίες αναφοράς όσον αφορά τη βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας,

■ Η Διαδικασία είναι σε εξέλιξη ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία και να διερευνά περιστατικά βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

■ Η παρούσα πολιτική και διαδικασία αναρτάται και γνωστοποιείται σε όλο το προσωπικό.

■ Η παρούσα πολιτική επανεξετάζεται μετά την πραγματοποίηση οποιουδήποτε περιστατικού βίας ή παρενόχλησης για να διαπιστωθεί εάν πρέπει να γίνουν αλλαγές.

Πρόσωπο Αναφοράς

Είναι υποχρέωση του εκάστοτε οριζόμενου από την  Διοίκηση της εταιρίας Προσώπου Αναφοράς (Σύνδεσμος) της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, στο εξής καλούμενο «Πρόσωπο Αναφοράς (Σύνδεσμος) της εταιρίας», επί του παρόντος ορισθέντος ως «Πρόσωπο Αναφοράς (Σύνδεσμος) της εταιρείας» η κυρία ΑΓΑΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:

■Να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

■ Να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών

■ Να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

■Να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί

Διευθυντές/ Προϊστάμενοι

Οι αρμόδιοι διευθυντές και οι προϊστάμενοι της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ  είναι υποχρεωμένοι  να διασφαλίζουν ότι:

■ Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σωστά και γνωστοποιείται  στους εργαζομένους,

■ Όλοι οι εργαζόμενοι στο τμήμα τους είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στις διαδικασίες της εταιρείας που αφορούν τους παράγοντες κινδύνου βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας,

■ Ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να αναφέρουν καταγγελίες ή περιστατικά βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας,

■ Όλες οι αναφορές/καταγγελίες/περιστατικά βίας ή/και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας θα αντιμετωπίζονται με κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο- και

■ Όλες οι καταγγελίες ή τα περιστατικά βίας ή/και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας θα αναφέρονται αμέσως στην ανώτερη διοίκηση και θα διερευνώνται αμέσως.

Εργαζόμενοι

Ο κάθε εργαζόμενος , εθελοντής ή συμβασιούχος , είναι υποχρεωμένος :

■ Να συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική και όλες τις σχετικές διαδικασίες ανά πάσα στιγμή για τη δική του προστασία και την προστασία των άλλων στο χώρο εργασίας,

■ Να αναφέρει αμέσως κάθε βίαιο ή δυνητικά βίαιο περιστατικό στον Διευθυντή/προϊστάμενο/επόπτη τους. Σε περίπτωση ακραίας ή άμεσης απειλής σωματικής βλάβης για τον εαυτό τους ή για οποιοδήποτε πρόσωπο στην εταιρεία, ο εργαζόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης- και

■ Να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έρευνα καταγγελιών ή περιστατικών βίας ή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική.

Διαδικασία

Εκτίμηση κινδύνου για βία στο χώρο εργασίας

Εκτός από τη συνεκτίμηση της γενικής διάταξης/περιβάλλοντος του χώρου εργασίας, θα ληφθούν υπόψη και οι ακόλουθοι παράγοντες κινδύνου , βάσει και της εκτίμησης κινδύνου βίας  και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας:

Περιβάλλον κοινωνικής εργασίας

Εργασία με ασταθείς ή ευμετάβλητους πελάτες

Χειρισμός μετρητών

Κινητοί χώροι εργασίας

Επαφή με πελάτες

Εργασία σε περιοχή με υψηλή εγκληματικότητα

Ασφάλιση/προστασία τιμαλφών

Μεταφορά ατόμων ή/και αγαθών

Μεμονωμένη εργασία ή με μικρό αριθμό ατόμων

Μέτρα κατά της βίας και παρενόχλησης

Τα μέτρα και οι διοικητικές πρακτικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων της βίας και παρενόχλησης περιλαμβάνουν:

 • - Ενθάρρυνση για τη διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.
 • - Ανοικτή επικοινωνία με τον εργοδότη και τους άμεσα προϊσταμένους και συναδέλφους.
 • - Διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών.
 • - Εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση/πληροφόρηση για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης.
 • - Μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, όπως εγκατάσταση ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, βελτίωση φωτισμού κ.ά.
 • - Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς (π.χ. αποφυγή εξαρτήσεων), αλλά και για ζητήματα που αφορούν ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων.
 • - Καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και παρενόχλησης ή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας.
 • - Εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας.

Αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και αναθεώρηση/επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.

Μηδενική ανοχή

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ δεν ανέχεται κανένα περιστατικό βίας ή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας που διαπράττεται εναντίον ή από οποιονδήποτε εργαζόμενο, πελάτη, προμηθευτή, εργολάβο, επισκέπτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στην εταιρεία. Όσον αφορά τη βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας, όπως ορίζεται από την παρούσα πολιτική, οποιαδήποτε παράβαση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα εξής:

■ Απομάκρυνση από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας,

■ Πειθαρχική ποινή ή απόλυση,

■ εμπλοκή της αστυνομίας.

Όλες οι σωματικές επιθέσεις στις οποίες εμπλέκεται εργαζόμενος ή οι οποίες συμβαίνουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ  θα αναφέρονται στην αστυνομία. Οι απειλές σωματικής βίας θα αναφέρονται στις αρχές, ανάλογα με την περίπτωση.

Ενδοοικογενειακή βία

Κάθε εργαζόμενος, ή αν γνωρίζει ότι κάποιος άλλος εργαζόμενος βιώνει βία εκτός του χώρου εργασίας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο κινδύνου για τον ίδιο ή για άλλους στο χώρο εργασίας, ενθαρρύνεται να αναφέρει την εν λόγω βία στο διευθυντή/προϊστάμενό του, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • - την προστασία της απασχόλησης,
 • - την παροχή ειδικής άδειας ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα.

Κοινή χρήση πληροφοριών

Σε περίπτωση που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ αναγνωρίζει ότι ένα απασχολούμενο άτομο έχει ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς, θα παρέχει τις απαραίτητες ελάχιστες πληροφορίες σε κάθε εργαζόμενο που κινδυνεύει, εάν μπορεί να συναντήσει το εν λόγω άτομο, και εάν κινδυνεύει από πιθανό σωματικό τραυματισμό. Η εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σεβαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο την ιδιωτική ζωή του δυνητικά βίαιου ατόμου.

Ανταπόκριση σε περιστατικό καταγγελίας βίας ή παρενόχλησης

Κάθε εργαζόμενος που παρατηρεί βία ή παρενόχληση στο χώρο εργασίας ή πέφτει θύμα της, πρέπει να μεταβεί αμέσως σε ασφαλές μέρος και να το αναφέρει στο «Πρόσωπο Αναφοράς (Σύνδεσμος) της εταιρίας» .  Κατά τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Σε περίπτωση που το «Πρόσωπο Αναφοράς (Σύνδεσμος) της εταιρίας»  δεν είναι διαθέσιμο, το προσωπικό επικοινωνεί με την αστυνομία, εάν το κρίνει απαραίτητο.

Όλες οι καταγγελίες και τα περιστατικά πρέπει να καταγράφονται εγγράφως με τη χρήση του εντύπου αναφοράς βίας και παρενόχλησης, από το «Πρόσωπο Αναφοράς (Σύνδεσμος) της εταιρίας» , παρέχοντας αντίγραφο στον προϊστάμενο/διευθυντή του τμήματος του εργαζομένου και στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το «Πρόσωπο Αναφοράς (Σύνδεσμος) της εταιρίας»  ενημερώνει τον θιγόμενο για τη δυνατότητά του, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της επιχείρησης, να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους (Επιθεώρηση Εργασίας και Συνήγορο του Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές αρχές, κατ’ επιλογή του.

Ένας ή περισσότεροι από τους παραπάνω διευθυντές θα διεξάγουν αμέσως έρευνα. Όλες οι αναφορές θα διερευνώνται και οι πληροφορίες θα τηρούνται εμπιστευτικές, στο μέτρο του δυνατού. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα και τον καταγγελλόμενο το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός 3 εβδομάδων από τη στιγμή που έγινε η καταγγελία.

Το «Πρόσωπο Αναφοράς (Σύνδεσμος) της εταιρίας»  θα διεξάγει:

■ τεκμηριωμένη συνέντευξη με τον καταγγέλλοντα ή/και το θύμα,

■ τεκμηριωμένη συνέντευξη με τον/τους φερόμενο/ους δράστη/ες,

■ τεκμηριωμένη συνέντευξη με τυχόν μάρτυρες που έχουν να παράσχουν σχετικές πληροφορίες-

■ Οποιοδήποτε άλλο βήμα που ο ερευνητής (οι ερευνητές) κρίνει (κρίνουν) σχετικό με τη διερεύνηση της καταγγελίας ή του περιστατικού.

Μετά το πέρας της διερεύνησης μιας καταγγελίας ή ενός περιστατικού, το «Πρόσωπο Αναφοράς (Σύνδεσμος) της εταιρίας»  υποβάλλει γραπτή έκθεση των ευρημάτων και παρέχει τυχόν συστάσεις για την αποτροπή επανάληψης, στην ανώτερη διοίκηση. Μετά τη διερεύνηση, τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα θα καθορίζονται από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο της εταιρίας  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΥΜΗΣ για τα θέματα  τήρησης της εργατικής νομοθεσίας και τον/τους διευθυντή/ες του/των εμπλεκόμενου/ων υπαλλήλου/ων , ή εναλλακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας . Δεν θα υπάρξουν αντίποινα για οποιονδήποτε εργαζόμενο που υποβάλλει γνήσια καταγγελία. Ωστόσο, εάν διαπιστωθεί ότι η ψευδής καταγγελία έγινε κακόπιστα, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Όλοι οι εργαζόμενοι που υφίστανται βία ή παρενόχληση στο χώρο εργασίας έχουν επίσης το δικαίωμα, εκτός από τη δικαστική προστασία, να προσφύγουν ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα προώθησης και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με το νόμο 3896/2010 (Α' 207) και το νόμο 4443/2016 (Α' 232).

Ο εργοδότης και κάθε αρμόδιο πρόσωπο/υπηρεσία:

 • - δεσμεύονται να παραλαμβάνουν και να μην εμποδίζουν την παραλαβή, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε τέτοια καταγγελία, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα με αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου.
 • - να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.

Ο εργοδότης, καθώς και κάθε αρμόδιο πρόσωπο ή υπηρεσία για την υποδοχή και διαχείριση τέτοιων καταγγελιών σε επίπεδο επιχείρησης συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία (παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4808/2021). Προς το σκοπό αυτό, όποια στοιχεία συγκεντρώνουν, σε κάθε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Κλήση άμεσης βοήθειας

Οι αριθμοί τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης είναι αναρτημένοι σε κάθε τηλέφωνο στα γραφεία της εταιρείας. Ακολουθούνται οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για όλους τους εργαζομένους σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης την τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, καθώς και την Γραμμή SOS 15900 για την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας.

Συνέπειες επί διαπίστωσης παραβιάσεων

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4808/2021 , όταν εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος παραβιάζει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

Αντίποινα

Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος υποπέσει σε βία ή παρενόχληση στον χώρο εργασίας, θα διεξαχθεί αμέσως έρευνα. Κατά  του εργαζόμενου  που ευθύνεται για τη βία ή την παρενόχληση, θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, καθώς επίσης ενδέχεται να ληφθούν και άλλα νόμιμα μέτρα, όπως και η   απόλυση, ανάλογα με το περιστατικό βίας ή παρενόχλησης . Οι καταγγέλλοντες και οι μάρτυρες των πράξεων βίας ή παρενόχλησης θα προστατεύονται από αντίποινα εφόσον ενήργησαν καλόπιστα και συμμορφώθηκαν με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα πολιτική.

Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4808/2021 και με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Επικοινωνία και κατάρτιση

Η πολιτική της εταιρείας για την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των νέων ή των εργαζομένων που επιστρέφουν στην εταιρεία, καθώς και τα διευθυντικά στελέχη όλων των επιπέδων θα εκπαιδεύονται σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής και του προγράμματος πρόληψης της βίας. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και ο υπεύθυνος  εκπρόσωπος  της εταιρίας για τα θέματα  τήρησης της εργατικής νομοθεσίας  πρέπει να ενημερωθούν για όλη τη νομοθεσία που ισχύει για τη βία στο χώρο εργασίας, προκειμένου να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάρκεια και μετά από βίαιες καταστάσεις. Η ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβάνει τον νόμο 4808/2021.

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει στο προσωπικό ενημέρωση και πληροφορίες σε προσβάσιμες μορφές, ανάλογα με την περίπτωση, για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, καθώς και για τα σχετιζόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης και για τις δυνατότητες που δίνονται από το νόμο σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.

Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του προσωπικού η εταιρεία δύναται μεταξύ άλλων:

 • - Να οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων.
 • - Να πραγματοποιεί σεμινάρια με ειδικούς ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων, κ.λπ.

Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και στελεχών της διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Παρακολούθηση του προγράμματος

Η πολιτική και το πρόγραμμα για τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας θα επανεξετάζονται ετησίως ή ανάλογα με τις ανάγκες με την συμμετοχή των εργαζομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι εντοπίζονται τυχόν νέοι κίνδυνοι βίας ή παρενόχλησης και ότι οι εργαζόμενοι προστατεύονται κατάλληλα από τους κινδύνους αυτούς. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να επανεξετάζεται μετά την πραγματοποίηση οποιουδήποτε βίαιου συμβάντος για να διαπιστωθεί εάν πρέπει να γίνουν αλλαγές.

Για την εταιρεία

Οι  Νόμιμοι Εκπρόσωποι

Μιχαήλ Αραμπατζής - Δημήτριος Γιαλαμίδης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πρόσωπο Αναφοράς (Σύνδεσμος) της εταιρίας, κα. Αγάπη Παπαδοπούλου

Σταθερό  2316 028321

Κινητό 6944 262 059

Αστυνομία

100

Αστυνομικό Τμήμα Σίνδου

2310 569410

Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

2310 520 138

2313 311 130

Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο Υπουργείου Εργασίας για Ασφαλιστικά, Εργασιακά & Κοινωνικά Θέματα

1555

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης – Σίνδου

2310 531304

Γραμμή SOS Ψυχολογικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Έμφυλης Βίας

15900

                                 

Για την εταιρεία

Οι  Νόμιμοι Εκπρόσωποι

Μιχαήλ Αραμπατζής - Δημήτριος Γιαλαμίδης