Ποιότητα και Ασφάλεια

Ποιότητα και Ασφάλεια

Η διοίκηση της εταιρίας «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» προκειμένου να καθοδηγήσει αποτελεσματικά και συστηματικά τη λειτουργία της επιχείρησης, εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας των προϊόντων που είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να οδηγεί σε συνεχή βελτίωση, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, των ενδιαφερομένων σημείων, και την ασφάλεια των προϊόντων.

Καθορίστηκαν τα απαιτούμενα κριτήρια και η μεθοδολογία που εξασφαλίζουν ότι τόσο η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των παραπάνω διεργασιών επιτελείται με αποτελεσματικότητα. Το Σύστημα Ποιότητας & Ασφάλειας των προϊόντων της εταιρίας πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα:

  • BS ΕΝ ISO 9001:2015, BS ΕΝ ISO 22000:2005
  • IFS Food Version 7, October 2020
  • BRC

Στόχος της εταιρίας είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από έμπειρα στελέχη και με την εγγύηση ότι είναι ασφαλή και υγιεινά για τον καταναλωτή. Η εκπλήρωση αυτού του στόχου επιτυγχάνετε ως εξής:

  • Αυστηρή επιλογή και έλεγχος κατά την παραλαβή των Α' και Β' υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων.
  • Σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός για την εποπτεία της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια.
  • Διατήρηση των προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης κατάψυξης.
  • Διακίνηση των προϊόντων με φορτηγά ψυγεία και παράδοση στους πελάτες μας.