Καριέρα


Περιοχή:Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης-Σίνδος

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διασφάλιση της ορθής και έγκαιρης προετοιμασίας και έλεγχος υπολογισμού της μισθοδοσίας της εταιρείας 
 • Συλλογή, διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των στοιχείων και εγγράφων που αφορούν τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταβολές, συμβάσεις, άδειες κτλ.)
 • Έκδοση και τήρηση αρχείου (λογιστικά άρθρα, μισθοδοτικές καταστάσεις, ΑΠΔ, ΦΜΥ) και έκδοση μηνιαίων οικονομικών αναφορών
 • Διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (αναγγελία πρόσληψης/αποχώρησης, πρόγραμμα βαρδιών, τροποποιήσεις, κλπ.) και ευθύνη των εργοδοτικών υποχρεώσεων προς τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς (Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ κλπ.)
 • Συλλογή και αρχειοθέτηση νόμιμων εντύπων και ενημέρωση των φακέλων του προσωπικού (γάμος, αλλαγή προσωπικών στοιχείων, αλλαγή θέσης κλπ.)
 • Δημιουργία της βάσης για την κατάρτιση του Ετήσιου Budget Προσωπικού  
 • Συνεχής επικοινωνία με τους εργαζόμενους και διαχείριση θεμάτων προς επίλυση, καθώς και προετοιμασία διαφόρων επίσημων εγγράφων σχετικών με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, προγραμμάτων MS Office και προγραμμάτων μισθοδοσίας
 • Δίπλωμα οδήγησης / ΙΧ
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 • Δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Νοσοκομειακό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

Περιοχή:Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης-Σίνδος

Αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Υπεύθυνος εφαρμογής προγραμματισμού παραγωγής
 • Διαχείριση και έλεγχος εφαρμογής προγράμματος παραγωγής
 • Έγκαιρη καταχώρηση δελτίου Εντολών παραγωγών στο σύστημα και ταυτόχρονος έλεγχος σε μηναία βάση
 • Επίβλεψη – καθοδήγηση και εκπαίδευση προσωπικού παραγωγής
 • Συντονισμός και επίβλεψη τμημάτων παραγωγής 
 • Η τήρηση των κανόνων ασφάλειας από το προσωπικό παραγωγής σε συνεργασία με τους εργοδηγούς
 • Αποτύπωση βαρδιών Προσωπικού
 • Άμεση συνεργασία με τμήμα διακίνησης προϊόντων και πωλήσεων
 • Αλλαγές ή βελτιώσεις στις παραγωγικές διαδικασίες

Απαραίτητα προσόντα 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ,  Μηχανικού ή πτυχίο μηχανικού παραγωγής ή διοίκησης ή πληροφορικής
 • Απαραίτητη η 3ετής προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης λογισμικών προγραμμάτων (ERP)
 • Άριστη γνώση MS Office με έμφαση σε Microsoft Excel
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης προσωπικού και ομαδικό πνεύμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης / ΙΧ
 • Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων παραγωγής

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 • Δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Νοσοκομειακό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

Περιοχή:Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης-Σίνδος

Αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Καταχώριση λογιστικών εγγραφών
 • Καθημερινή καταμέτρηση μετρητών 
 • Συμφωνία ταμείου ημέρας
 • Παρακολούθηση αξιογράφων πελατών
 • Αρχειοθετήσεις  
 • Ενημέρωση φορητών υπολογιστών 
 • Ωράριο 10:00 π.μ εως 18:00 μ.μ 
 • Εξωτερικές εργασίες σε φορείς του δημοσίου και τράπεζες

Απαραίτητα προσόντα 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση στα Λογιστικά ή στα Οικονομικά
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Office με έμφαση σε Microsoft Excel
 • Πολύ καλή γνώση & χρήση συστημάτων ERP
 • Δίπλωμα οδήγησης / ΙΧ
 • Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία

Παρέχονται:

 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Νοσοκομειακό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

Περιοχή:Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης-Σίνδος

Ο επιτυχών υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση του πιστωτικού ελέγχου και την παρακολούθηση των εισπράξεων αλλά και των πληρωμών και θα αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα

Αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Καθημερνό έλεγχο  τραπεζικών λογαριασμών 
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας  
 • Διαχειρίζεται λογαριασμούς Πελατών/Προμηθευτών 
 • Διασφάλιση της έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων των πελατών
 • Διενεργεί πιστωτικούς ελέγχους και ενημερώνει το λογισμικό σύστημα για νέους πελάτες, διασφαλίζοντας την ορθή καταχώρηση των στοιχείων
 • Παρακολουθεί λογαριασμούς πελατών μηνιαίως/ετησίως, υπόλοιπα και καθυστερήσεις
 • Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πωλήσεων για τον συντονισμό των απαιτήσεων
 • Ετοιμάζει στατιστικές και λογιστικές εκθέσεις που αφορούν θέματα εισπράξεων και ταμειακής ροής
 • Επικοινωνία με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες καθώς και με τους Ορκωτούς Λογιστές

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών/Επιθυμητή γνώση Γερμανικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office με έμφαση σε Microsoft Excel
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας και ομαδικό πνεύμα
 • Εμπειρία σε διαχείριση πελατών-προμηθευτών (εσωτερικού / εξωτερικού)
 • Δίπλωμα οδήγησης / ΙΧ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Πολύ καλή γνώση & χρήση συστημάτων ERP(γνώση του EBS θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Ευχάριστη και αξιοπρεπή παρουσία
 • Ευχέρεια λόγου, διάθεση για εργασία, συνέπεια και άνεση στην επικοινωνία

Παρέχονται:

 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Νοσοκομειακό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

Τμήμα:Παραγωγή

Περιοχή:Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης-Σίνδος

 • Καλή γνώση παρασκευής ζύμης.
 • Προϋπηρεσία 3 έτη τουλάχιστον σε εταιρία τροφίμων