Καριέρα


Περιοχή:Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης-Σίνδος

Αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Υπεύθυνος εφαρμογής προγραμματισμού παραγωγής
 • Διαχείριση και έλεγχος εφαρμογής προγράμματος παραγωγής
 • Έγκαιρη καταχώρηση δελτίου Εντολών παραγωγών στο σύστημα και ταυτόχρονος έλεγχος σε μηναία βάση
 • Επίβλεψη – καθοδήγηση και εκπαίδευση προσωπικού παραγωγής
 • Συντονισμός και επίβλεψη τμημάτων παραγωγής 
 • Η τήρηση των κανόνων ασφάλειας από το προσωπικό παραγωγής σε συνεργασία με τους εργοδηγούς
 • Αποτύπωση βαρδιών Προσωπικού
 • Άμεση συνεργασία με τμήμα διακίνησης προϊόντων και πωλήσεων
 • Αλλαγές ή βελτιώσεις στις παραγωγικές διαδικασίες

Απαραίτητα προσόντα 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ,  Μηχανικού ή πτυχίο μηχανικού παραγωγής ή διοίκησης ή πληροφορικής
 • Απαραίτητη η 3ετής προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης λογισμικών προγραμμάτων (ERP)
 • Άριστη γνώση MS Office με έμφαση σε Microsoft Excel
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης προσωπικού και ομαδικό πνεύμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης / ΙΧ
 • Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων παραγωγής

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 • Δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Νοσοκομειακό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

Τμήμα:Παραγωγή

Περιοχή:Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης-Σίνδος

 • Καλή γνώση παρασκευής ζύμης.
 • Προϋπηρεσία 3 έτη τουλάχιστον σε εταιρία τροφίμων