Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Πολιτική της εταιρίας «ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ’ είναι σύμφωνη με τις αξίες της υπευθυνότητας, της ακεραιότητας,  της διαφάνειας, της  καινοτομίας, της τήρησης των διατάξεων της εν γένει νομοθεσίας καθώς και των  απαιτήσεων της Συνθήκης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), της Διεθνούς Δήλωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UN Human Rights Convention), και της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η εταιρία μας στο πλαίσιο των ανωτέρω και των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δηλώνει ότι :

Ισότητα  

Προωθεί ίσες ευκαιρίες απασχόλησης με βάση τις αρχές της ισότητας, της αμεροληψίας και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  για  τις θέσεις απασχόλησης.

Διακρίσεις 

Δεν υποστηρίζει τις διακρίσεις στην πρόσληψη, την αμοιβή, την προαγωγή, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απόλυση ή τη συνταξιοδότηση, με βάση τη φυλή, την καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις πολιτικές απόψεις, την ηλικία ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις. Δε λαμβάνει  υπόψη παράγοντες που προσιδιάζουν σε μεμονωμένα άτομα και δε σχετίζονται με την εργασία, καθώς μπορεί να θεωρηθούν ότι συνιστούν διακρίσεις. Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους που αφορούν την τήρηση αρχείων για τους εργαζόμενους και τα προσωπικά αρχεία.  

Παρενόχληση 

Κανένας εργαζόμενος δεν θα υφίσταται σωματική, σεξουαλική, φυλετική, ψυχολογική, λεκτική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρενόχλησης ή βίας.  Η Εταιρεία διαθέτει διαδικασίες για τον εντοπισμό προβλημάτων στην εφαρμογή αυτού του προτύπου και για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να επικοινωνούν με τη Διοίκηση για οποιαδήποτε ενδεχόμενη τέτοιου είδους συμπεριφορά και λαμβάνει αυστηρότατα μέτρα για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Εργασία ανηλίκων 

Η εταιρία μας είναι αντίθετη και δεν υποστηρίζει τη χρήση της παιδικής εργασίας. Δεν πρόκειται να προσλάβουμε ή να απασχολήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο, άτομο ηλικίας μικρότερης των δεκαοχτώ ετών και εν γένει η εταιρία μας συμμορφώνεται πλήρως με την Ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία της Ε.Ε., τη Συνθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), καθώς και με τη Διεθνή Δήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UN Human Rights Convention) και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η αυστηρή  εφαρμογή της πολιτικής μας αυτής  αποτρέπει την παιδική εργασία στην επιχείρηση μας. Ωστόσο, παρά τα αυστηρά προληπτικά μέτρα που εφαρμόζουμε, σε περίπτωση που εντοπισθεί  παιδική εργασία,  θα προβούμε άμεσα σε διακοπή της και σε υποστηρικτική  δράση προς το παιδί.  Επίσης η παιδική εργασία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από πελάτες ή και από προμηθευτές της εταιρείας μας και σε περίπτωση που εντοπισθεί  τέτοιος πελάτης ή προμηθευτής,   η εταιρία μας θα προβεί άμεσα σε σύσταση  προς αυτόν για τη διακοπή της, άλλως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του, θα διακόψει τη συνεργασία μαζί του.

Καταναγκαστική Εργασία 

Η εταιρία μας είναι αντίθετη και δεν υποστηρίζει την καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία και δεν πρόκειται να προβούμε σε χρήση καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές μας.        

Εργασιακό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας  

Παρέχει ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, λαμβάνοντας τα προσήκοντα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, απασχολώντας έμπειρο, εξειδικευμένο και συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή περί την παροχή εργασίας. Αντιμετωπίζει το προσωπικό της με αξιοπρέπεια και σεβασμό, σέβεται τα ωράρια εργασίας, τις δημόσιες αργίες, τις βασικές αποδοχές και παροχές των εργαζομένων της, τις περί ανάπαυσης και αδειών των εργαζομένων διατάξεις και εν γένει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης παρέχει κίνητρα για εξέλιξη και διαρκή επιμόρφωση. Συμπεριφέρεται σε όλους τους εργαζομένους της με αξιοπρέπεια και σεβασμό  και δεν επιτρέπει φυσική ή λεκτική βία καθώς και οποιαδήποτε άλλη παραβατική συμπεριφορά, φροντίζοντας σε περίπτωση που, ώ μη γένοιτο, συμβεί οτιδήποτε σχετικό, να διενεργηθούν τα νόμιμα. Δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους  μέσω του γιατρού εργασίας, του τεχνικού ασφαλείας,  του ειδικού εντύπου “Προτάσεις Βελτίωσης”  και του εντύπου αναφοράς, να διατυπώνουν τυχόν προβλήματα κατά την εργασία τους.

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας : 

Πολιτική της εταιρίας αποτελεί η δημιουργία και η παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζομένους της. Για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της αλλά και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, ακολουθεί σαφείς πρακτικές (ΔΔ-3.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ). Η αποφυγή των ατυχημάτων αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων, τόσο της Διοίκησης, των διευθυντικών στελεχών, των προϊσταμένων αλλά και των ίδιων των εργαζόμενων. Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι είναι άμεσα υπεύθυνοι για την συνεχή προσπάθεια αποφυγής ατυχημάτων με ουσιαστικό έλεγχο και καθοδήγηση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι από πλευράς τους για τη σωστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας που τους παρέχονται. Η διοίκηση ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη συνεχή διαδικασία βελτίωσης των συνθηκών εργασίας από άποψη ασφάλειας και εργονομίας, αναφέροντας τυχόν επισφαλείς συνθήκες που συναντούν και με σχετικές προτάσεις βελτίωσης.

Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Η εταιρεία μας απαγορεύει τη δωροδοκία δημοσίων ή κυβερνητικών στελεχών. «Δημόσια και κυβερνητικά στελέχη» είναι οι υπάλληλοι οποιασδήποτε κυβέρνησης στον κόσμο, ακόμη και οι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι ή οι υπάλληλοι φορέων που ελέγχονται από το κράτος. Ο όρος «Δημόσια και κυβερνητικά στελέχη» περιλαμβάνει επίσης και πολιτικά κόμματα και πολιτικούς που θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές.  Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους διαχειριστές, καθώς και τα άτομα με ευθύνη γι αυτήν, μέσω του νομικού τμήματος υποθέσεων για την κατανόηση των νομικών απαιτήσεων και την πολιτική για δωροδοκία.

Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι 

Σεβόμαστε τη μοναδικότητα των εργαζομένων μας ως ατόμων, ενώ ενθαρρύνουμε τις συνεργίες που προκύπτουν από την ομαδική εργασία, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και ευρύτερα σε επίπεδο οργανισμού. Σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων να είναι ή να μην είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, και να συνεδριάζουν με εκπροσώπους της Εταιρείας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και εν γένει η εταιρία μας τηρεί  τις διατάξεις της νομοθεσίας  για τα δικαιώματα των εργαζομένων, του συνδικαλίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Περιβαλλοντική πολιτική

Εκτελεί τις δραστηριότητες της  προσπαθώντας να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις προς το περιβάλλον  προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους. Για το λόγο αυτό, επιβάλλει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη διεξαγωγή εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις άδειες περί περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων όσων διέπουν τον έλεγχο, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την απόρριψη ελεγχόμενων υλικών, όπως είναι τα απόβλητα ύδατα, τα στερεά απόβλητα και τα επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης αναπτύσσει και εφαρμόζει νέες διαδικασίες για τον έλεγχο και την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.

Κοινωνική  προσφορά

Πραγματοποιεί δράσεις προσφοράς και στήριξης της τοπικής κοινωνίας και των δημοσίων δομών.

Ευθύνες των υπαλλήλων

Όλοι οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της εταιρίας πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν και να εργάζονται προωθώντας πάντα τη συμμόρφωση με τις καθορισμένες πολιτικές της εταιρίας. Ο σεβασμός των νόμων είναι βασική αρχή και απαίτηση. Οι εργαζόμενοι της εταιρίας, όλων των βαθμών ευθύνης, δεν πρέπει να επιδεικνύουν συμπεριφορές ή ενέργειες που μπορεί να βλάψουν τη φήμη της εταιρίας. 

Οι προσωπικές δραστηριότητες και σχέσεις δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρίας. Όλοι οι υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους της εταιρίας και επίσης να επιδεικνύουν προσοχή όταν χρησιμοποιούν κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, όπως μηχανήματα, οχήματα και υπολογιστές και να εφιστούν την προσοχή του προϊσταμένου τους σε περιπτώσεις σπατάλης, ζημιών, καταστροφής ή κλοπής εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας προορίζονται για εταιρική και όχι προσωπική χρήση. Η εταιρία δεν επιχειρεί να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με παράνομες ή ανήθικες επιχειρηματικές πρακτικές. Είναι σημαντικό οι υπάλληλοι, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα διευθυντικά στελέχη να αντιμετωπίζουν με εντιμότητα και ακεραιότητα τα άτομα και τους οργανισμούς με τους οποίους συναλλάσσονται. Πρέπει να αποφεύγονται κινήσεις που μπορεί να δώσουν εντύπωση ανάρμοστης επιρροής. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται προσωπικές οικονομικές συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσφέρονται μετρητά ή άλλο ισοδύναμο δώρο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν ή επιθυμούν να έχουν συναλλαγές με την εταιρία. Απαγορεύεται ρητά η αποδοχή μετρητών ή άλλου ισοδύναμου δώρου. Τα δώρα και οι προσκλήσεις που προσφέρονται από πελάτες και προμηθευτές πρέπει να εξυπηρετούν τα νόμιμα συμφέροντα της εταιρίας, να γίνονται σε λογικά πλαίσια και να αρμόζουν στις περιστάσεις. Η εταιρία απαγορεύει τη δωροδοκία δημόσιων ή κυβερνητικών στελεχών απευθείας ή μέσω τρίτων για οποιοδήποτε λόγο. Για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με δημόσια ή κυβερνητικά στελέχη που μπορεί να εμπεριέχει ένα βαθμό αμφιβολίας πρέπει να προηγείται συμβουλή από το νομικό σύμβουλο της εταιρίας. Είναι υποχρέωση όλων των εργαζόμενων να προστατεύουν τις απόρρητες πληροφορίες της εταιρίας. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι οικονομικά και τεχνικά δεδομένα, σχέδια για εξαγορές εταιριών ή εκποίηση δραστηριοτήτων, νέα προϊόντα, εφευρέσεις ή διαφημιστικές καμπάνιες, προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, σημαντικές συμβάσεις, σχέδια επέκτασης, οικονομικές συναλλαγές, σημαντικές διοικητικές αλλαγές και πληροφορίες για την ανάπτυξη της εταιρίας. Οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπεται να προωθούνται σε κανέναν εκτός εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των μελών του οικογενειακού και φιλικού κύκλου του εργαζόμενου όπως επίσης, ούτε να μεταφέρονται σε τρίτους μετά από την αποχώρηση του εργαζόμενου από την εταιρία, καθώς αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αυτής. Σε ορισμένες περιπτώσεις που υπάρχει ασάφεια ή ο εργαζόμενος δεν είναι σίγουρος για το τι πρέπει να πράξει, πρέπει να αναζητήσει καθοδήγηση. Η εταιρία ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να αναζητούν καθοδήγηση, σε περιπτώσεις που υπάρχει αμφιβολία για τον ορθό χειρισμό οποιασδήποτε κατάστασης μπορεί να αντιμετωπίσουν. Καθοδήγηση, συμβουλές και οδηγίες μπορεί να δοθούν από τους προϊσταμένους, τους διευθυντές τμημάτων, την γενική διεύθυνση και από το νομικό σύμβουλο της εταιρίας, ανάλογα με το θέμα που απαιτεί διευκρίνιση ή ειδικό χειρισμό.

      Η ως άνω Πολιτική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων μας και σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της Εταιρίας.