ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018

Οικονομικά Στοιχεία 2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(ΔΠΧΠ)

 

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η Εταιρεία ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. κατάφερε να

αυξήσει τις πωλήσεις κατά 3,6%, στα € 75,4 εκατ. από € 72,7 εκατ. το 2017(μεταβολή +3,6%).

 

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, δεν υπήρξε μεταβολή καθώς τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε € 12,2 εκατ. έναντι € 12,2 εκατ. το 2017.

 

 

 

Financial Results

Ποσά σε Χιλιάδες

31/12/2018

31/12/2017

% Μετ.

Πωλήσεις

75.351

72.733

3,6%

EBITDA

12.169

12.160

0,1%

Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ)

€9.962

10.391

-4,1%


Παρατίθεται Κατάσταση Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(ΔΠΧΠ) για το έτος 2018