ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017

Οικονομικά Στοιχεία 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(ΔΠΧΠ)

 

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η Εταιρεία ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. κατάφερε να

αυξήσει τις πωλήσεις κατά 8,3%, στα € 72,7 εκατ. το 2017 από € 67,2 εκατ. το 2016.

 

Τα προ φόρων-τόκων-αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 25,4% και ανήλθαν στα 12,2 εκ.έναντι € 9,7 εκ.

 

 

Financial Results

Ποσά σε Χιλιάδες

31/12/2017

31/12/2016

% Μετ.

Πωλήσεις

72.733

67.179

8,3%

EBITDA

12.160

9.637

25,4%

Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ)

10.391

8.258

25,8%


Παρατίθεται ο Ισολογισμός σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(ΔΠΧΠ) για το έτος 2017